BODYMAP TEST FORSTÅELSE
for Practitioner studerende


Fortolkning af muskeltest som udgangspunkt for tilrettelæggelse af et Bodynamic Analytisk psykoterapiforløb (Testlæsning, prognose og behandlingsplan)

Arbejdet med testlæsning, prognose og behandlingsplan bygger på:

1) et interview med klienten,
2) en udført kropstest og
3) terapeutens indtryk af klienten og kontakten med denne under interview og testning.

Fortolkningen af Bodymap består af en systematisk evaluering af klientens personlighed og Jeg-funktioner, en prognose baseret på disse og en formuleret behandlingsplan. Fortolkningen er også baseret på en systematisk analyse af klientens mønstre af muskelsvarene baseret på Bodynamic Analytiske teori og suppleret med terapeutens erfaring og intuition vedrørende testen, klienten og kontakten med klienten.

 1. Testlæsning

Resultatet af en testlæsning er en beskrivelse af klienten med hans vanskeligheder og ressourcer, således som han fremtræder nu, og en beskrivelse af årsagerne til disse, – så detaljeret, som det kan lade sig gøre ud fra interview, test og oplevelse af kontakt med klienten.

Det er væsentligt at vurdere og tage stilling til følgende punkter:

1: Klientens jeg-struktur.

  • 1.1: Undertrykt og skubbende (domineret af hyper responsivt forsvar)
  • 1.2: Balanceret (lys/ medium balance mellem hyper/hypo forsvar)
  • 1.3: Opgivet og tilbagetrukket (domineret af hypo responsivt forsvar)
  • 1.4: Eksistensstruktur (Er det en Mental eller Emotionel eksistens struktur)
  • 1.5: Udviklingstraume tegn (se efter høj procentdel af symmetri af en specifik farve i Jeg-
   funktionerne og/ eller i Karakter Strukturerne)
  • 1.6: Lukkede koder (mørk, kraftigt polariseret mønstre af hyper/ hypo forsvar)
  • 1.7: Chok-præget (stor forskel mellem muskler og fascia og ”sprøde” muskel svar
   – skifter muskelsvar når aktiveret, kollapser fra A2 til B2)
  • 1.8: Kompleks PTSD ses som et mix af tegn på Udviklingstraume og chok i en Jeg-funktion

En vurdering af dette baseres på testens balance mellem hyperresponsive, hyporesponsive og neutrale muskelsvar sammenholdt med en række specifikke tegn.

2: Klientens baggrundsmiljø, uddannelse og aktuelle livssituation.

  • 2.1: Klassebaggrund – kulturbaggrund – livsformsbaggrund
  • 2.2: Nuværende klassetilhørsforhold og livsform – set i relation til ægtefælle/ netværks
   klassetilhørsforhold og livsform
  • 2.3: Nuværende arbejds-, bolig- og familiesituation
  • 2.4: Socialt netværk – tættere og fjernere
  • 2.5: Ressourcer – især ubevidste ressourcer (“hvide huller”)

Klientens nuværende livssituation og baggrund afstikker væsentlige retningslinjer for et psykoterapiforløb, fordi disse forhold afspejler de ressourcer og vanskeligheder, klien­ten skal udvikle sig fra.

3: Specielle forudsætning er og vanskeligheder.

  • 3.1: Stofmisbrug, Alkoholmisbrug og Hash-misbrug – specielt som teenager
  • 3.2: Nervemedicin – og anden medicin
  • 3.3: Fysisk og specielt psykisk sygdom – fysisk især astma, neurologiske lidelser,
   allergier m. v., og psykisk især psykoser (schizofreni, maniodepressiv psykose,
   paranoia), grænsepsykotiske tilstande, fobier og voldsomme neurotiske træk
   samt karakterafvigelser/psykopati.
  • 3.4: Væsentlige chok og traumatiske begivenheder, f. overgreb (fysisk/ seksuelt)
   – tidlige hospitalsophold – pludselige tab af nær person – trafikuheld.
  • 3.5: Gentagne overgreb – incest, gentagen fysisk afstraffelse under opvæk­sten, tortur m.v.
  • 3.6: Ubalance efter anden behandling eller spirituelle oplevelser
  • 3.7: Uforståelige/ubearbejdede ekstrasensoriske oplevelser

Personlighedsbeskrivelse ud fra Bodymap

En Personlighedsbeskrivelse ud fra en Bodymap baseres på en række forskellige, delvis overlappende analyser.  Metodisk kan disse analyser opdeles i 3 kategorier:

 1. Generel vurdering af klienten og den hensigtsmæssige psykoterapeutiske behandlingsform.
  På baggrund af balancen mellem hyperresponsive, hyporesponsive og neutrale muskelsvar i klientens Bodymap kan klientens overordnede personlighedsstruktur og retningslinjerne for hensigtsmæssig psykoterapi vurderes.
 2. Vurdering af klientens aktuelle funktionsniveau – analyse af forskellige jeg-funktioner.
  På baggrund af denne kortlægning at give en præcis beskrivelse af klientens ressourcer og begrænsninger i forhold til en lang række intrapsykiske personlighedsfunktioner og i forhold til en række interaktionsfærdigheder i forhold til andre mennesker.
 3. Vurdering af klientens personlighedsudvikling – analyse af klientens karakterstruktur.
  Karakterdannelse af sunde, stive eller uudviklede oplevelses- og handlemønstre knyttet til en række forskellige alderstrin.

Analysen af Jeg-funktionerne og analysen af klientens Karakterstrukturer er overlappende analyser med forskelligt fokus, idet man samtidig med analysen af klientens jegfunktioner er opmærksom på, hvorledes disse er påvirket af personligheds-udviklingen (karakterstrukturerne), ligesom man i vurderingen af klientens personlighedsudvikling sekundært bemærker, hvilke jeg-funktioner der er påvirket af udvikling og traumatisering på forskellige udviklingstrin. Begge dele kobles med klientens livshistorie ud fra interview.

Forslag hvordan at forstå grundlæggende Bodymap svar:

Da det er fortolkninger vi arbejder med det ikke er muligt at være helt nøjagtig. Der er ingen nøglesvar. Men det giver et greb af personens evner og personlighed, og i det mindste at vide, hvor der er nogle problemer, hvor forsigtighed anbefales.

Når du læser Basic Bodymap skal der tænkes på, om det er en person, der har behov for kvindelig eller mandlig støtte. (Hvilket betyder en masse støtte eller støttende konfrontation). Hvis Bodymap er mere blå eller har blå områder, skal disse temaer (ego-funktioner / karakterstrukturer) bruge kvindelig støtte og de mere røde områder har brug for mere mandlig konfronterende støtte.

I den første overblik over Bodymap kigge efter:

1)   Er det primært en rød eller en blå test, lys eller mørk, forskel mellem for- og bagside. Generelt hvis en Bodymap er domineret af hyper-responsivitet (en “rød” test), kunne det analyseres som en klient, hvis primære mekanisme er at være i forsvarsposition/ holde tilbage. En Bodymap domineret af hypo-responsivitet (en “blå” test) kunne det analyseres som en klient, hvis primære mekanisme er at opgive som forsvar.

2)   Har testen vandrette opdelinger -. Mere røde i den ene side af en led og mere blå på den anden side (f.eks rødt hoved, blå hals, rød ryg, blå ben, røde fødder) og/ eller er der 2ér el. 3ér svar i en del/ eller begge dele af et led – taler vil om horisontale split.

3)   Hvis der er næsten de samme svar i et sub-funktionsområde i en jeg-funktion (f.eks. alle svar i vastus intermedius er 1B) indikerer det at hele sub-funktionen i alle aldre har samme respons og at klienten tøver med at bruge de færdigheder fra den specifikke jeg-funktion. Hvis svarene er forskellige – gå og se efter karakterstrukturerne og temaerne for de forskellige aldre.

4)   Symmetri i en Bodymap er når svarene i musklerne på venstre og højre side er identiske – både venstre og højre m. deltoideus anterior er “B2”, venstre og højre m. brachialis er begge “A2” osv Forskellige grader af symmetri og asymmetri kan eksistere i en Bodymap. Hvis der er en høj grad af symmetri mellem de venstre og højre side, er klienten sandsynligvis mindre opmærksom på sine problemer.

5)   At se på erector spinae og serratus anterior giver adgang til analyse af kropsholdning og afspejler tidlige aspekter af, at nå ud til kontakt. Hypo-respons svar i disse muskler afspejler problemer med kropsholdning, forbundethed og kontakt på et meget dybt plan (sambinding og hjertekontakt) og overvældes af følelser og fornemmelser, eller mister energi og kraft til at handle. Hvis mere end 2 B2 i serratus anterior og de andre er B1, er det et advarselssignal – og hvis mindst to af de test-steder er B2, betragter vi den person, som sårbar over for psykose.

Indsæt testsvar I Bodymap programmet og få derved de forskellige Jeg-funktioner og Karakterstrukturer.

Basis forståelse af svarene:

N:                  neutral. Generelt indikerer N at der ikke er en kodning, ingen hukommelse,
involuntært, måske ikke aktiveret. Kan også være et balanceret svar især efter et
langt terapiforløb.

B1/A1:         ofte bevidst eller let at gøre bevidst, ret fleksible mønstre i retning af opgivelse/ restriktion.

B2/A2:       mønstre der ofte er underbevidste, pånær når det lige har været aktiveret.
De er mere rigide mønstre af opgivelse/ restriktion. Det er muligt at gøre disse mønstre mere bevidste.
Hvis du gør personen opmærksom på, at de gjorde sådan og sådan, vil vedkommende ikke først huske det,
men senere vil hukommelsen komme tilbage. Derfor definers de som før-bevidste mønstre.

B3/A3:       Automatiserede, ofte ubevidste mønstre af opgivelse/ restriktion, der ofte vil være meget svære at gøre bevidste.

B4/A4:      Dybt ubevidste mønstre – hvis der er nogen hukommelse tilbage I dem, vil de opleves som ikke muligt at forandre, “Det er sådan jeg er”, med ingen oplevet mulighed for forandring.

B3/A3 og B4/A4 mønstre kan vi ofte blive opmærksom på, når andre kommenterer på dem. De er sjældent bevidste fra vores eget observerende ego.
Hvis en muskel på den ene side er A3/ B3 og den anden side Al/ Bl er det tegn på chok.

Se på Jeg-funktionerne:

1:   Evalueringen af en klients jeg-funktioner kommer primært ved en evaluering af balancen I Bodymappen (mellem hyper- og hypo-respons; mellem forskellige grader af svar; mellem forskellige sider og dele af kroppen) og de forskellige tegn.

2:   Analysen kan give en forståelse af klientens ressourcer og besværligheder og en mulig beskrivelse af klientens funktion nu og her.

3:   Og så kan du differentiere de specifikke muskler, der tilhører hver kategori. De er påvirket af bestemte aldersniveauer (eller karakterstrukturer).
Baseret på Bodynamic-teorien:
– først: fortolke, hvilken del af udviklingen af en jeg-funktion har været utilstrækkelig,
stoppet eller fuldført. Dette kan give dine ideer om alderen, du skal gå tilbage til i terapi
for at videreudvikle jeg-funktionerne
– sekundært: (fra det typiske forsvar, der er forbundet med alder / karakterstruktur) kan
du få oplysninger om, hvordan man arbejder,
– For det tredje kan du få ideer om, hvordan du begynder at arbejde med problemerne
ved hjælp af kroppen.

4:       se på procenterne af røde og blå i hver Jeg-funktion og hvis en af dem har mere end 65% af samme farve/ reaktion, er der måske tale om udviklingstraume.

Se på Karakter-strukturerne:

1:   I Bodymappen med 125 forskellige muskler og med mange flere teststeder per side – i tidlig er de fleste svar blå i en karakterstruktur og ved sen er de fleste svar røde, mens den mere balancerede har 1ér/ grønne svar.

2:   Ved mørkere svar og symmetriske svar og same farve er positionen mere rigid (A2) eller givet op (B2).

3:   Hvis I en karakterstruktur med mest A1/ B1 der er en enkelt A2/ B2 har klienten det sværere med det specifikke tema musklen repræsenterer Jeg-funktionsmæssigt. Alle er f.eks. A1 I Autonomi, men m. piriformis er B2 I begge sider – A1érne referer til sen autonomi, mens centreringen er opgivet.

4:   Hvis 3´svar – tænk chok traume. Hvis 2ér svar i begge sider – tænk udviklingstraume.

I det følgende giver vi dig nogle ideer, hvordan man ser på de forskellige muskler på Basic Bodymap.
Illustrationer Lene Wisbom©

Resten af musklerne kan læses om i Body Encyklopedia - deres psykologiske funktioner med henvisninger til Karakterstruktur/Jegfunktioner og sættes sammen med Livshistorien, samt ønsker fra klienten i, hvad de gerne vil arbejde med mhp. lave en Full Bodymap-analyse.

Øverste del af kroppen:  

Erector spinae (1a) og Serratus anterior (8) muskler er meget vigtige i Basic Bodymap fordi disse to muskler sammen kan fortælle dig, om en klient har en risiko for at blive psykotisk. Erector spinae indikerer, hvordan klienten positionerer sig selv i livet, hvilket er årsagen til, at vi ønsker det skal være en A-muskler og mindst en halv grad mere end “hele billedet”. Hvis der er B1 og B2 især i rygsøjlen skal din alarmklokke ringe.

Hypo-respons svar i disse muskler afspejler problemer med kropsholdning, forbundethed og kontakt på et meget dybt plan (sambinding og hjertekontakt) og overvældes af følelser og fornemmelser, eller mister energi og kraft til at handle. Hvis mere end 2 B2 i serratus anterior og de andre er B1, er det et advarselssignal – og hvis mindst to af de test-steder er B2, betragter vi den person, som sårbar over for psykose.

Erector Spinae (1a) er en Behovs muskel og er repræsenteret I Positionering og Grounding/ realitetstestning og er extensoren af ryggen og med de dybe muskler på forsiden af halsen (Longus Capitis (110)) er ansvarlig for ”holde os oprejst”. Bogstaveligt talt, hvis musklerne ikke eksisterede, ville vi ikke være i stand til at holde ryggen lodret. For at være i stand til at bære et selv, for at holde dig selv oprejst fysisk er dette en betingelse for at forbinde livet.
Er integreret allerede inden for det lille behovs-barn, der udøver muskelstyrken i ryggen, når han ligger på maven og løfter hovedet og kigger rundt og senere kryber og kryber rundt.

Serratus Anterior (8) har en superior del – Eksistens, midterste del – Behov og en inferior del – Autonomi og er repræsenteret i Tilknytning og Kontaktfærdigheder. De er vejrtrækningsmuskler der omkranser brystområdet, som en fleksibel muskelvæg i regionen og er med i at skabe plads (volumen) og ved at fylde op, når man trækker vejret.

Sansning af åndedræt og hjerte er sammenkoblet. Styring af åndedrættet betyder at lukke rummet rundt om hjertet, og hvis vi har givet op i vejrtrækningsmusklerne, bliver rummet omkring hjertet for svagt og mangler evnen til at holde og indeholde hjerte energi.

Hjertekontakt er ikke noget, vi kun lærer i en udviklingsfase. Hver gang vi arbejder med et nyt udviklingsemne, er udfordringen at få dette emne til at forbinde med hjertekontakten, både med sig selv og med andre væsener.

Musklen har at gøre med, hvordan klienten kommer i kontakt og mærker det som liv i kroppen / inde i sig selv.

Hvis meget blå eller meget rød, skal du vide, at kontakten ikke er at komme ind i krops-jeget, og du er nødt til at gøre meget for at sikre, at klienten forstår dig, hører dig – og at du holder dine grænse og dit center. Er de blå skal du især være forsigtig, når du giver ideer og eksempler, så klienten ikke tager det som om, at det skal være sådan. Du skal også være opmærksom på, atklienten ubevidst “pleaser” dig.

Serratus Posterior Inferior (10) har en superior del – Mening og en inferior delSolidaritet/ Præstation og er repræsenteret i Tilknytning. Fortæller om klientens evne til at knytte tætte venner, bedstekammerat og samtidig have sin egen mening. Og S/P at opretholde sin individualitet I kollektive sammenhænge. At få venner fra sit rolle-jeg gennem individet til krops-jeget.

Longus capitis, (110) (den gule i tegningen) hører til i Eksistens og er repræsenteret i Holdning/ positionering, Virkelighedsopfattelse, Kognitive færdigheder og Energiopbygning. Det er en dyb muskel for forsiden af nakken, som gør nakken lang og dermed med til at holde hovedet og balancere det på toppen af rygsøjlen.

Musklen bliver første gang brugt ved fødslen ved den refleksive strækrefleks, der holder nakken strakt og derved laver presset helt ud gennem kronen. Problemer med longus capitis kan give et split mellem hoved og krop (eksistens-strukturen) og det er den primære muskel I strukturen, der bestemmer tidlig eller sen position.

Er disse røde er klienten primært Emotionel/ følelsesmæssig, er de blå er klienten primært Mental. Blå betyder, at klienten har opgivet “kroppen” og i stedet en tendens til at holde fast i hans / hendes sind / det mentale, og hvis de er røde, betyder det, at klienten holder på følelserne

og kroppen, men under pres mister klienten rimelig tænkning, fordi Amygdala bliver overbelastet.

Semispinalis Capitis (98) er i Behov og repræsenteret i Holdning/ Positionering og Kognitive færdigheder. Har at gøre med at holde hovedet i en position til at orientere sig og holde forbindelsen mellem fornemmelser og kognitive færdigheder, og er også kontakten mellem hoved og krop. Hvordan klienten sanser kroppen og samtidig kan tænke.

Suboccipitalis (100), mediale del er i Perinatal og er repræsenteret i Kognitive færdigheder.  Fortæller om tidlig orientering og evnen til at orientere sig selv i stress situationer og orientereerfaring til virkelighed og viden.

Galea aponeurotica/ Prinsesse krone (101a) hører til i Eksistens og er repræsenteret i Virkelighedsopfattelse og Personlig fremtræden fortæller om din evne til at rumme en stress-situation, grounde din spirituelle kraft og eje sin fysiske og visionære kraft.

Galea aponeurotica/ Kejserkronen (101c) og Occipitalis (102) hører til i Solidaritet/ Præstation (øverste) og Vilje (nederste) og er repræsenteret i Kognitive færdigheder (planlægning) og Personlig fremtræden og fortæller, hvordan evnen er til at til at være med sin kraft i krise situationer. Den kommer fra den første stresssituation, fra fødslen -Og senere ”berørt” i stresssituationer (men ikke som diaphragma).

Den øverste del er langsigtet planlægning, den nederste del er kortsigtet planlægning (Vilje’s struktur).

Sternocleidomastoideus (106a) superior hører til i Kærlighed/ Seksualitet og inferior i Mening og er repræsenteret i orientering i Holdning/Positionering, Kognitive færdigheder, Energiopbygning (rumning af højt energiniveau) og superior del i Kønsfærdigheder. Det er en stor stærk nakkemuskel som er lokaliseret lige under overfladen på siden af halsen, løbende fra kanten af kraniet lige bag øret og ende på sternum og clavicula.  Denne muskel giver bade kraft og stabilitet I at bære og dreje hovedet.

Den øverste del bliver integreret I alderen, hvor man lærer kapacitet I at eje sine følelser omkring kærlighed fra hjertet og sin seksualitet. Og på samme tid lave bevægelser og relatere sig selv ift. omgivelserne. Vi ser ofte at hovedet er tiltet til den ene side i tidlig position og hvis begge er hypertone en mere stiv hovedholdning/ stiv nakke – sene position.

Den lavere inferiore part – Mening – har med at positionere og orientere sig at gøre, samt rumme meninger og når rød (hyper) kan det tolkes som en stivhed I flexibiliteten omkring at sige sine meninger, lytte til andres og blande flere meninger sammen. Hypo kan være tegn på manglen I rettigheden I at have en mening/ givet op.  

Trapezius (2) og Latissimus Dorsi (9) er vigtige funktionsanatomiske støttende muskler I relation til musklerne på forsiden. Det er superficielle muskler på bagsiden, der gør det mugligt at bære forsiden I balance og som også giver kraft og Støtte I alle store bevægelser I armene. De er repræsenteret I Tilknytning, Energiopbygning og Trapeizius inferior også i Kønsfærdigheder. At modtage Støtte er ikke det samme som at blive båret. At modtage støtte kræver at du kan bære dig selv og modtage kontakt og samtidig støtte dig selv.

Trapezius medialis (2b) aktiveres i Behov, men den første sansning at Støtte kan allerede ske som foster (røre ved livmodervæggen) og når babyen ligge på maven og løfter sig selv op. Denne dynamik I at lade udefra kommende støtte arbejde sammen med den indre muskulære støttefornemmelse er mulig i alle musklerne.

Trapezius superior (2a) er aktiveret i Autonomi og bruges til at gå fremad I kravle positionen, og støtter fremdriften – den fremadrettede energi.

Når barnet står op er musklen med til at støtte armene, når de løftes ud fra kroppen. Et barn i denne alder – 8 mdr – 2 år – er potentielt meget aktivt, følger en strøm af udadgående impulser og har ofte svært ved at stoppe selv.

Hænder, der lægges oppe på skuldrene – på den øverste del af Trapezius – kan give støtte til at falde ned, til at lande, til at finde sansningen af benene og fødderne igen, hvis man har været for højt oppe at “flyve”.

Trapezius inferior (2c) – nederste del af Trapezius og øverste Latissimus – aktiveres ved at trække skulder- bladene nedad og lidt sammen på en anden måde og denne form for støtte påvirker også ofte måden man bærer hovedet – med mulighed for mere rankhed og stolthed i nakken (via musklen Splenius cervicis).

Latissimus Dorsi (9a + b) -den øverste hører til I Vilje (9a) og den nederste Mening + Solidaritet/ Præstation (9b) og er aktiveret når man burger armene og giver støtte til brug af fuld kraft og præcis dosering af kraft.

Hvordan kan klienten få støtte? Hvis musklerne er røde fortæller det om at have modstand mod at få støtte, hvilket betyder, at terapi skal have et andet udgangspunkt. Hvis musklerne er primært blå, har klienten opgivet at få support eller endda ikke ved, hvad støtte handler om.

Hvis begge muskler er røde, så skal du ikke give støtte i starten, men lad klienten erfare, at hun / han har brug for det, og at det er muligt at drage fordel af at få det. Er begge muskler blå, så giv støtte i begyndelsen og til tider også tale om, hvad støtte er, og give eksempler fra børn eller dyr.

Hvis musklerne er blandet Al / B1 er terapi lettere, fordi klienten allerede har en indre følelse af hvordan det er at få støtte til at ændre det der er svært. Og terapeuten kan give støtte til at arbejde med specifikke problemer. Det tager længere tid at arbejde med A2 / B2 og selvfølgelig også 3 og 4.

Levator Scapulae (96) er i Vilje og er repræsenteret I Energiopbygning og Kontaktfærdigheder i underfunktionen g: Påtage sig opgaver. Musklen løfter skulderbladene og kan holde stærke emotioner indtil de kan blive dirigeret til et mere passende udtryk. (Rumning af højt energiniveau). Det udvider lungerne, det fysiske rum I brystet og sammen med Diaphragma hjælper det barnet med at have fuld kapacitet af lungerne; på den måde hjælper det barnet til at udtrykke følelser med fuld kraft.

Underfunktionen i Kontaktfærdigheder er at påtage sig opgaver. At påtage sig opgaver er en handling, man kan foretage frivilligt og ud fra en impuls eller lyst inde- fra. Ofte bliver handlemuligheden dog forbundet med pligt og kan komme til at stå i modsætning til lyst. Men grundlæggende har vi muligheden for at påtage os opgaver, som et frit valg og ud fra egne impulser og ideer.

Det er en vigtig vilje muskel – den fortæller om tidlig eller sen position, og en masse om hvordan en person evner at vælge og se/ estimere konsekvenser.
Hvis begge sider er blå (hypo – tidlig) bærer personen verden på sine skuldre og kan blive ved med det. På same tid klager de over hvordan alle andre får dem til at gøre det. Og på same tid holder de tilbage på deres kraft I deres Emotioner, fordi de tror/ Oplever at andre ikke kan rumme dem, hvis de udtrykker deres kraft eller emotioner.
Hvis begge er røde (hyper – sen), vil energien blive tilbageholdt bade I vejrtrækningen og i de stift løftede skuldre. De kan holde det i gang med attitude “Jeg kan klare mig selv – fortæl mig ikke hvad jeg skal gøre”
Begge positioner skal lære at vælge ved at mærke hvad der føles godt at gøre og regne konsekvensen ud af det valg de laver.

Diaphragma (57) er i Vilje og repræsenteret i Energiopbygning. Åndedrættet udvikler sig fra at være højcostalt til at fylde mere af brystkassen ud – til at involvere mellemgulvet og dermed blive et fuldt maveåndedræt. Dette vigtige skift sker i 2-3 års alderen. Mellemgulvet er en kraftig og stor muskel. Den tilføjer langt mere kraft til åndedrættet – hvilket indebærer mulighed for både at sætte kraftigere lyd på, når man udtrykker emotioner, udtrykker hvad man siger Ja og Nej til – men musklen giver også mulighed for at kunne holde vejret.

Det er i denne alder børn begynder at kunne holde på deres følelser, kunne holde dem inde, kunne være sur og mut f.eks., med den kraftige indre energiopbygning, dette indebærer – og det er også i den alder, de manifesterer hvad de vil og ikke vil med tydelig emotionel kraft (Vilje).

Energimestringen foregår således i et samarbejde mellem åndedrætsfunktionen og det muskulære rum dannet primært af musklerne i kropsstykket – støttet af muskler omkring knæene samt yder- side og inderside af lårene. Jo mere nærvær, der

er i det muskulære rum, jo højere et energiniveau kan personen rumme og stadig være nærværende i nu’et – en færdighed, der er afgørende bl.a. i stressmestring og i følelsesladet kontakt.

Forløbet af en følelsesmæssig reaktion kan være sund og omfatte forskellige typer af balance mellem at rumme og give udtryk: Du kan føle vrede uden at fortælle andre om det eller reagere anderledes, men alligevel indeholde den bølge af vrede, som kommer og går – eller vrede kan være givet udtryk som en del af følelsesmæssig rumning. Det er denne kombination af rumning og give udtryk, at musklerne er aktive i denne underfunktion.

Svag kontakt til eller opgivelse i musklerne, der danner containeren, fører ofte til nedsat evne til at tolerere høj intensitet – både følelsesmæssigt og energimæssigt. Energien eller følelserne ”siver ud” af containeren, der hvor den er svag, så man taber den, eller ikke kan holde på den.

Jo mere nærvær i åndedrætsmusklerne – jo mere kontakt til muligheden for at nære livfuldhed både energimæssigt og følelsesmæssigt gennem at trække vejret. Hvis åndedrætsmusklerne er kontrol- lerede, spændte (hyperresponsive) – holdes følelser og deres udtryk tilbage, og energiopbygningen bliver holdt statisk– energien er holdt inde uden flow. At eje sin magt og få muligheden for at give stemmen sin fulde kraft i at udtrykke alle sine følelser på en højst effektiv måde.

Tage livet ind, luft, helt ind og derefter distribuere den til “hvad du gør” -ikke for andres skyld, men med og af hensyn til dit eget liv energi, for dig selv. Så magten bliver ikke magt over andre, ikke afmagt eller overlegenhed, men magt til at styre / håndtere sin egen magt og rumme den.

Transversus abdominis (51c), Kærlighed/ seksualitet og den er repræsenteret i Energiopbygning og Kønsfærdigheder. Den horisontale mavemuskel dækker hele maven fra kønsben ud til hofteben og op til brystkurvaturen og giver et rum emotionerne kan bevæge sig indeni.. Husk at hypertone svar relaterer til Tidlig position (hvepsetalje).
I Energiopbygning skaber fascien (thoracolumbar) og musklen, loftet I centeret (nerveplexet) og har også med at rumme højt energi niveau og er en vigtig muskel i sansningen og rumningen af emotioner i alliance.
I Kønsfærdigheder skaber musklen et rum for sansningen af seksualiteten og den adskiller rummene og energien mellem hjerte og køn, så det er muligt at mærke dem adskilt

Deltoideus (65) anteriore del – Behov, og (84a) midterste Autonomi og (84b) posteriore del Vilje og er repræsenteret i Afgrænsning og Kontaktfærdigheder. Musklen former rundingen af skulderen og de er alle med I løftebevægelsen væk fra kroppen – fremad, til siden og bagud. Alle disse bevægelser deltager I at skabe et rum I kontakt – at fylde det energetiske rum i bevægelse – at skabe et rum til dig selv.

Den forreste del skaber plads til dig selv og samtidig rækker ud efter kontakt, nærhed og mad.
Den midterste handler mere om at skabe og eje dit eget personlige rum.
Og den bagerste del mere med din evne til at holde dit rum når du påtager dig opgaver.

Igen er røde muskler at holde tilbage og blå er at give op.

Brachialis (68) og Triceps Medialis (85c). De er begge Vilje’s muskler og repræsenteret I Kontaktfærdigheder.
Brachialis er en bred og kraftfuld muskel, der kan holde i en vis afstand og mod sig selv, en bevægelse der bruges til at løfte og transportere tunge genstande. Det er at holde folk i, holde kontakten (holde = ikke slippe) hvor kontakter kan være mennesker, materielle ting, ideer eller oplevelser.
Triceps medialis har at gøre med evnen til at holde afstanden til mennesker. Det betyder ikke, at du siger ‘nej’ du kan bakke ud og på den måde holde en ‘nej’. Hvordan du siger nej har at gøre med den anden del af triceps. Balancen mellem disse 2 muskler er afgørende for, hvordan vi med vores vilje holder en afbalanceret kontakt.

Pronator Teres (70) and Supinator (91) er begge i Autonomi og er repræsenteret I Kontaktfærdigheder. De 2 muskler drejer underarmen sin egen akse, så håndfladen kan drejes enten nedad eller opad. Barnet er nysgerrig, masser af impulser til at udforske verden, opdage nye fænomener og være i interaktion omkring impulserne er af stigende betydning. Barnet greb og lad os gå af genstande, vil have genstanden en gang til at lade det gå gentagne gange og så videre.

En aktivitet, der gentages i denne alder, giver ting væk – og får dem tilbage. Kan klienten acceptere / tage ind til sig selv, modtage (supinator) og forvente at han vil få noget – og slippe væk, give væk, både kontakter og ting (noget, aviser, gummibånd, tømmer ud).

Subclavius (64) og Supraspinatus (95) er Vilje og Autonomi og repræsenteret I Virkelighedsopfattelse i underfunktionen Oplevelse og grounding af ekstrasensorisk perception. Virkelighedstestning indeholder evnen til at fornemme verden som den er – i vores forståelse at være i stand til samtidig at fornemme og relatere til den konkrete sanselige fysiske del af virkeligheden – og den energiske ekstrasensoriske fysisk usynlige del. Virkeligheden er heller ikke, men indeholder begge niveauer af virkelighed.

Subclavius har sammen med supraspinatus at gøre med oversanselige erfaringer – Subclavius kalder ​​vi ofte flyve musklen, fordi den har at gøre med ‘ud-af-kroppen-oplevelser”.

Supraspinatus har at gøre med alle former for oversanselige erfaringer, dvs. noget du “hører, ser, får indsigt i, får viden om”, ting, som ikke rigtig er der i den materialistiske verden. Precognitions (forudanelser og langdistance forbindelse) har ofte at gøre med begge disse muskler.

Få det groundet, få det ned på jorden og få det normaliseret i stedet for noget særligt. Lad dem fornemme forskellen inde i deres krop, når de får informationer fra materialistisk verden eller fra extrasensoriske oplevelse.

Pectoralis Minor (63) er i Autonomi og er repræsenteret I Centrering og Personlig fremtræden og er den mindste brystmuskel placeret dybt i brystet og musklen bevæger skulderbæltet lidt nedad og fremad.

Indholdet er selvværd (ikke selvbevidsthed). “Jeg er det værd” for hvem jeg er, ikke for hvad jeg gør (som er behov og autonomi). Hvis klienten ikke har selvværd dannet i Autonomi, før bevægelsen ind i viljestrukturen – vil Vilje og handling overtage og derefter kun tænker at man er noget, på grund af sin vilje.

Den nederste del af kroppen:

Iliacus (51a) har en inferior del (ikke testet) – Existens, og en superior del – Kærlighed/ seksualitet og er repræsenteret i Tilknytning, Centrering og den superiore del også i Kønsfærdigheder.

Angiver balancen mellem de romantiske og forførende positioner. Vi tester den tidlige del {den forreste del) af iliacus. Er det rød / Al det betyder at holde tilbage seksualitet og er det blå du opgiver sansningen af den seksuelle energi

Psoas Major (55) er I Autonomi og repræsenteret i Tilknytning  I underfunktionen Sambinding og i Centrering i underfunktionen Oplevelse af eget center. Den bøjer benene i hofteleddet og assisterer I indad og udad rotation I hofteleddet, samt flexer (bøjer) lænden (fikserer benet i en masse bevægelser) og på den måde deltager den i at vælge retning.

Viser dybden i kontakten. Det er forbundet ind i midten til kernen/ centret, og af denne grund fortæller også om balancen mellem sansning af dit center og holde dyb kontakt. Hvis problemer med at give dyb kontakt fra dette sted og tage dyb kontakt ind, se efter om der er jalousi problemer.

Quadratus Lumborum (11) er i Autonomi og repræsenteret i Social Balance og viser klientens evne til at holde balancen mellem sig selv og kontakt. Det betyder at være i stand til at spejle og samtidig være i kontakt med sit eget center, og for at have dyb kontakt og stadig holde sin sansning af sit eget center.
Kig på quadratus i forhold til iliacus og psoas. Meget rød betyder det meste sen position, hvor klienten forsøger at holde Værdighed og give op på kontakt til andre, mens blå mm at klienten handler ud fra spejling og giver slip på sin egen værdighed.

Piriformis (17) er i Autonomi og repræsenteret i Centrering og Kønsfærdigheder og Gemelli (18) er i Behov og repræsenteret i Centrering, Energiopbygning og Kønsfærdigheder.

Sansning af bækkenbunden og de små rotatorer er helt central for sansningen af centrering. Hvis bækkenbunden slipper for meget, “går bunden ud af een”. Et udtryk, vi bl.a. bruger i choker- ende situationer. I forhold til centrering betyder det, at det bliver svært at holde energien i kernen, det er som om den løber ud, når bækkenbunden ikke danner bund under den.

Omvendt, hvis bækkenbunden er opspændt, kan det give en sansning af,at kernen ikke kan hvile roligt, at den bliver skubbet opad eller lukket af nedefra. Opmærksomhed på bækkenbunden og de små rotatorer, og træning i at finde en hensigtsmæssig spændingsgrad i disse muskler kan således være en vigtig brik i arbejde med centrering.

Hjælpe klienten til at udvikle en dyb følelse af kontakt med sig selv. At have en “bunden” i sin egen personlighed

Gluteus Maximus (14) har en a superior del – Mening og en inferior del – Solidaritet/ Præstation g repræsenteret i Centrering, Kontaktfærdigheder og Kønsfærdigheder. De store sædemuskler, som giver styrke i bevægelsen af hofteleddet og de dybere mindre, hjælper klienten til at udvikle en dyb følelse af kontakt med sig selv. At have en “bund” i sin egen personlighed og trække dig sammen og gøre hvad du skal gøre lige nu – selv om der er andre ting, du hellere vil gøre – fordi du kan se de langsigtede konsekvenser.

Intermedius har at gøre med dine grænser af dit personlige rum (energisk grænse). Den mest distale er Autonomi, mediale del er Will, proximale del Behov.
Medialis har at gøre med rumning af seksualitet og så analyser den sammen med iliacus. Er begge A-muskler er der en tendens til, at klienten er i den sene position og bruger sin seksualitet bevidst og hans seksualitet er meget afgrænset og ingen forbindelse har med hjertet.
Hvis der er meget blåt er det ofte forbundet med tidlig position, hvor fornemmelsen af egen sensualitet / seksualitet ikke er til stede og der er ingen grænse omkring det, så der vil være mere fokus på kærlighed, og lever med illusionen om den eneste ene og at det vil vare for evigt.

 

Quadriceps femoris, Rectus Femoris (43a), Vastus Intermedius (43c) and Medialis (43d). Quadriceps femoris – den store muskel på forsiden af låret – strækker knæet ud – (een af muskel- bugene  er også med til at bøje hofteleddet). Denne bevægelse indgår i alle kraftudtryk med benene – løb, hop, spring – og i psykologisk forstand alle handlinger, der har at gøre med at kunne bestemme og dosere afstand med benene – kunne gå, flytte sig, sparke, skubbe med benene, holde og bestemme afstand med benene o.s.v. Barnet udvikler også sin evne til at adskille sin energisfære fra andre personer – en udvikling der fører til muligheden for at skifte fra sammenflydende kontakt med andre til afgrænset energisk kontakt – et kontakt form, der gør det klart, at barnet er i sin egen energisfære og den anden person i hans.

Intermedius (43c) og Medialis (43d) har at gøre med Afgrænsning af det personlige rum (energetiske grænse/ rum) og Rectus Femoris (43a) med afgrænsning i det sociale rum.

Medialis (43d) er også repræsenteres i Social Balance, Energiopbygning og Kønsfærdigheder.

Intermedius (43c) distale part er i Autonomi, midterste del i Vilje og proximale del i Behov.
Medialis (43d)
hører både til i Kærlighed/ seksualitet og Pubertet.

Både Intermedius og Medialis deltager i at strække knæet ud – men på lidt forskellig måde. Den dybest liggende del af musklen – vastus intermedius – giver mest bærekraft i benene – og ikke så meget udtryk i bevægelse, da det balancerer og bevarer den stående position, mens man lærer at stå og aktivt skifte position. Medialis gør det muligt for barnet at begynde at sparke med kraft med indersiden af foden og forblive afbalanceret, når man lander fra et spring.

Medialis (43d) har at gøre med at rumme seksualitet, og når du laver analysen se på den sammen med Iliacus. Er begge A-muskler er der en tendens til at klienten er i den sene position og bruger sin seksualitet bevidst, og at seksualiteten er meget afgrænset og ingen forbindelse har med hjertet. Hvis den er meget blå, er den ofte forbundet i den tidlige position, og du føler ikke din egen sensualitet / seksualitet, så der er ingen grænser omkring det, og du er mere fokuseret på kærlighed og har illusionen om den eneste kærlighed, som varer for evigt.

Rectus Femoris (43a) er den eneste muskel, der omfatter to led – den extenderer knæet og bøjer hoften og aktivering af denne muskel skaber en præcis kontrol af benets bevægelser, når knæet strækkes ud. Denne muskel er relateret til grænsen for det sociale rum – set som den del af en persons grænser etableret gennem medlemskab af gruppefællesskaber. Den øverste første del er Kærlighed / seksualitet, derefter Mening, 3. del Solidaritet / præstation og sidste laveste del puberteten. Fra 3-5 år begynder barnet at være i forbindelse med større gruppesystemer – hvilket skaber muligheden for at lave alliancer (konstruktive eller destruktive).

Tensor Fasciae Latae (22) -Tractus Ilio Tibialis (23) er repræsenteret i Social balance og Energiopbygning og handler om evnen, til at holde sammen på sig selv i forskellige alderstrin startende i Behov-struktur i Tensor Fascia Latae, Autonomi i den øverste del af Ilio tibialis og derefter ned mod knæet Vilje, Kærlighed / Seksualitet, Sol / Præst. og ​​senen ved knæet er Pubertet.

Tibialis Anterior (39), Proximale del: profunde i Autonomi, superficielle i Vilje og inferiore del – Mening og er repræsenteret i Virkelighedsopfattelse og Kognitive færdigheder. Muskelgruppen på forsiden af ​​underbenene har en vigtig kognitiv funktion. Vi bruger disse muskler til at løfte tæerne og hele fodsålen fra jorden. Den kognitive parallel er at kunne løfte dig selv oven over konkrete niveau. Hvis man mangler denne kapacitet kan det være svært at lære at tænkeabstrakt.

Forholdet til fundamentet bliver levende klart på en ny måde, når vi kan skifte mellem at mærke fundamentet med vores fødder og løfte os væk fra fundamentet. Denne løften sig er en del af de første gangbevægelser fra en års alderen og derover. Med hensyn til det kognitive aspekt er du stadig tæt forbundet med konkrete motoriske sansninger. Din forståelse af de kognitive forbindelser stammer også fra dette niveau.

Senere bliver interessen for hvordan ting er lavet, hvordan det er sat sammen og gjort fast til noget og man skaber fantasier om dets bagside og hvordan det er produceret på fabrikken. At kunne skifte mellem abstrakt og konkret tankegang, hvilket bidrager med yderligere kraft til at kontrollere start og landing som beskrevet ovenfor.

Peroneus (42a+b) har at gøre med balancen mellem dit indre selv og social kontakt i grupper og også mellem dig, gruppen og de enkelte individer i gruppen. Longus (a) har med kontakten i mindre grupper (familie) – Vilje og Brevis (42b) med relationen til større grupper – Sol/ Præ.

Soleus (30) har en medial del – Behov og en lateral del – Autonomi og er repræsenteret i Holdning/ positionering og en del af antityngdekraften refleks. Har at gøre med at stå på egne ben, grounde dig selv (jordforbindelse) og holde din positionering. A-muskler holder igen – B-muskler giver op.

Aponeurosis Plantaris (prik) (33) er aktiveret i Perinatal og repræsenteret i Virkelighedsopfattelse, Kognitive færdigheder og Personlig fremtræden og hjælper klienten at bruge sin kraft for at komme igennem stress-situationer- det hjælper til at grounde til kraft og derved kunne bruge sin kraft.
Kig også på “top” / prinsesse stedet, fordi det er fra fødslen, du bruger din kraft fra dit center (korsbenet), og lad det komme ind i sjælen og på samme tid du holder grounding. Eller du kunne sige, at grounde sin sjæls energi.

Specifikke chok muskler:

Sartorius (44), Gracilis (49) & Popliteus (29) – Disse er chok-traume muskler (gele i knæene).

Sartorius (2 steder) hjælper dig med at tage dine ben fra skrædder stillingen ud til en stående position. I chok kollapser de ofte, hvilket betyder, at du mister din mulighed for at indeholde høje energi og holde balancen.

Gracilis er også, hvis det er meget rød eller meget blå et tegn på chok, fordi gracilis hjælper med at holde balancen omkring knæet.

Popliteus er også, hvis meget rød eller meget blå et tegn på chok, fordi det gør to ting – låser eller låser knæet op. Blå betyder at miste jordforbindelsen / opgiver sansning, med røde holder man tilbage med viljen.

andre CHOK tegn

Hvis der er en muskel, der i den ene side er A3 eller B3 og i den anden side er en Al eller Bl, så er det et tegn på chok.