Chok Traume Uddannelse

TRÆNING I BODYNAMIC’S CHOK TRAUME TERAPI –  HÅNDTERING AF CHOK TRAUMER OG PTSD

Chok Traume Uddannelse

TRÆNING I BODYNAMIC’S CHOK TRAUME TERAPI –  HÅNDTERING AF CHOK TRAUMER OG PTSD

Med denne 30 dages træning sætter vi fokus på choktraumer og behandlingen af disse.
Vi har indsamlet teori og inspiration, og arbejdet med terapi og undervisning i dansk, europæisk og internationalt regi
gennem 15-20 år. Ud fra et klart kropsligt integreret perspektiv vil vi tilbyde denne træning for professionelle behandlere og terapeuter, der vil vide og kunne mere om forløsning af choktraumer og opbygning af nye ressourcer.

Pris: alle 30 dage 30.000 kr.

Del 1 og del 2 er på hver 3 x 5 dage og koster 15.000 kr. hver:

Deltagelse på del 1 er et krav for deltagelse på del 2..

 Hent ansøgningsskema her

Indholdet i træningen

Uddannelsen omfatter formidling af teorier og viden samt færdighedstræning.
Følgende temaer vil blive præsenteret:

 • Bevidstgørelse af ressourcerne i chokreaktioner, herunder sammenhængen mellem højdepunktsoplevelser (peakoplevelser) og chokoplevelser.
 • Træning i at nærme sig choktraumer ressourceorienteret.
 • Forståelse af hvad choktraumer er, og hvad der adskiller dem fra (og overlapper med) karakterologiske traumer – herunder teori om hjernens funktion.
 • Samspillet mellem karakterprægninger, Jeg-styrke og chokreaktioner.
 • Træning i kropslige mestringsstrategier, kropssansning og i hvordan man øger et menneskes evne til at reagere hensigtsmæssigt i choksituationer.
 • Faser i bearbejdningen af choktraumer – og redskaber der kan anvendes i forskellige faser – fra akut krisehjælp, til mere langvarig krisehjælp, henover arbejde med at øge Jeg-ets ressourcer, til forløsning af langvarige PTSD-reaktioner vævet ind i karaktermønstre.
 • Træning i Bodynamic’s metode til heling af kernen i et chok inkl. arbejde med flugtrefleks, angrebsrefleks, tonisk immobilitet, sikkert sted, kropslige låsninger, ude af kroppen- og andre dissociative tilstande samt fremme af den parasympatiske tilstand RO
 • Forandring af “beslutninger” truffet i den traumatiske bevidsthedstilstand, d.v.s. dannelse af “nybeslutninger” samt “re-orientering” og herunder undersøgelse af, hvordan man bruger den genvundne livsenergi.
 • Fokus på skyld og tilgivelse samt ritualer og spiritualitet i forbindelse med choktraumer.
 • Kulturens betydning for udviklingen af mestringskapacitet i forhold til stress og chok.
 • Overføring/modoverføring i arbejde med choktraumer – herunder hvad man kan stille op med “sekundær traumatisering”, “belastnings traumatisering” og identifikation med traumeofret (“spejling”).
 • Ressourceorienteret pædagogik som del af den terapeutiske metode.
 • Hvordan PTSD-symptomer viser sig, herunder somatiske symptomer.
 • Forskellige typer af chok

Det specielle ved Bodynamic’s arbejdsmåde og forståelses perspektiv

Vi inddrager kroppen på meget konkrete, fysiske måder i arbejdet med choktraumer:

Klienten trænes i at sanse sin krop, opfatte reflektoriske bevægelser og sanse de muskler, der aktiveres i bevægelserne.

Klienten trænes i at bruge denne præcise kropssansning som et redskab til at rumme højt stressniveau uden at behøve gå ind i chokreaktioner eller uden at få aktiveret gamle chokoplevelser.

Under arbejdet med selve chokkernen hjælper vi klienten med at løsne den kropslåsning, choktraumet har efterladt i muskler og bindevæv. Dette gøres med en særlig teknik, hvor der arbejdes med fysisk modstand. Arbejdet sker i mange etaper i takt med at klienten kan rumme det materiale, der bliver tilgængeligt for bevidstheden, når den kropslige låsning løsnes.

Vi arbejder med reetablering af de sunde overlevelsesreflekser – flugtrefleks, kamprefleks og “gåen død” (tonisk immobilitet).

Vi giver klienten mulighed for

 • at mærke og udløse flugtrefleksen gennem løb (på en madras) til et sikkert sted.
 • at mærke og udløse kamprefleksen gennem arbejde med fysisk modstand, hvor klienten lærer at håndtere det instinktive raseri.
 • at mærke og bevidstgøre de kropslige sansninger og bevidsthedstilstande, der er tilstede i den toniske immobilitet.

Gennem arbejdet med de sunde reflekser genskabes kroppens basale evne til at skifte mellem parathed til aktivitet og handling (det sympatiske nervesystem) – og at være i hvile og ro (det parasympatiske nervesystem). Et af symptomerne i PTSD er, at balancen mellem disse 2 nervesystemer ikke fungerer optimalt eller meget dårligt, med alvorlige fysiologiske konsekvenser for den pågældende.

Vores mål er aldrig kun at afhjælpe virkningerne af et choktraume, men samtidig at udvikle nye kognitive og kropslige ressourcer og handlefærdigheder,så klienten kan forblive fokuseret i kontakt og i stand til at handle i situationer med højintensivt energiniveau.

Vi opnår dette, dels gennem konkret træning i kognitive og kropslige færdigheder, så Jeg’ets kapacitet og rækkevidde udvides, og dels gennem fokus på ressourcerne i menneskers chokreaktioner.

Dette indebærer, at klienten hjælpes til at fatte og opleve peakoplevelsen (højdepunktsoplevelsen) i chokket – den kraft som gjorde, at han/hun overlevede bedst muligt, hvad enten det var gennem kamp, flugt eller ved at “gå død”.

Klienten lærer at forstå , sanse og integrere sit “Mig”. Mig’et forstået som den del af et menneske, der rummer den reflektoriske, automatiserede og intuitive viden om handlemuligheder i højintensiv energi – såvel chok som peak, og klienten hjælpes til at “bygge bro” mellem Jeg’et og Mig’et.

En del af de vanskeligheder mennesker får efter et traume kommer fra Jeg-ets reaktion, når “vi kommer til os selv igen” eller “kommer tilbage til virkeligheden” – og Jeg-et opdager, hvad der er sket. At bevidstgøre relationen mellem Jeg-et og Mig-et støtter helingen af traumer.

Det terapeutiske arbejde med et choktraume anses først for afsluttet, når klienten sammen med terapeuten kan rejse og rumme en højenergi på samme niveau, som den der var i chokket, således at beslutninger, som er “brændt ind” i choksituationen kan kontaktes, forløses og omstruktureres til ny-beslutninger og reorientering i verden.

Alle de beskrevne elementer i Bodynamic’s choktraumeterapi vil blive demonstreret, erfaret på egen krop og trænet på efteruddannelsen – så eleverne lærer at arbejde med heling af choktraumer på en måde, hvor klienten kommer ud af traumebearbejdningen bedre rustet, end han/hun var inden traumet skete – med kontakt til flere ressourcer og dermed bedre i stand til at håndtere en lignende situation en anden gang.

Støtte fra den videnskabelige verden:

Vi har i en årrække haft kontakt med Bessel van der Kolk, en verdenskendt forsker og forfatter indenfor PTSD.
Van der Kolk’s holdninger støtter Bodynamic’s og andre kropspsykoterapeutiske måder at arbejde med choktraumer. Han udtrykker det således: “The body keeps the score”. Verbal terapi er ikke nok i arbejdet med heling af choktraumer. For at nå ind til de dele af hjernen, hvor traumeerindringen er låst, er det nødvendigt at inkludere kroppen.

Vi ser frem til fortsat kontakt med Van der Kolk, og ønsker derigennem at kunne være med til at påvirke forskningen omkring PTSD.

Teoretisk – omkring forståelsen af choktraumer – er vi på linje med flere af de førende forskere og forfattere indenfor PTSD-feltet – Lars Weiseth, Alexander MacFarlane, Onno van der Hart, Judith Hermann – og også med andre kropsorienterede terapeuter som Peter Levine og Babette Rothschild.

Det er i udformningen af de praktiske arbejdsmetoder, og i holdningen til klient/terapeut-relationen, forskellene viser sig.

Vi har udviklet vores metoder til behandling af choktraumer parallelt med og baseret på udviklingen af Bodynamic Analyse, en kropsorienteret psykoterapi med specialviden om psykomotorisk udvikling (startende fra reflekssystemet) og musklernes funktion i udviklingen af menneskers ressourcer og forsvarsmønstre. Bodynamic Analyse har beskrevet en udviklingsteori, der betragter samhørighed og værdighed som de dybeste drivkræfter i mennesket.

Det er denne kropslige og kognitive præcision, samt vores forhold til samhørighed, vi har taget med os ind i arbejdet med choktraumer.

Målgruppe for træningsprogrammet

Professionelle behandlere eller undervisere, der arbejder både forebyggende og efterbehandlende med befolkningsgrupper i fag med højrisiko, eller med mennesker præget af chok, krise og PTSD – dvs. psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, socialarbejdere og sygeplejersker, medarbejdere ved krisecentre og torturcentre, psykiatrisk plejepersonale, psykiatere, nødhjælpsarbejdere, politifolk samt mange andre.

Undervisningsform

Oplæg, diskussion, demonstration, øvelser, praktisk træning, supervision, læsning af litteratur (Bodynamic litteratur og andre kilder), video af traumeinterviews, film.

Praktiske interview- og bearbejdningsteknikker trænes undervejs.

Deltagerne skiftes til at være terapeuter for hinanden under supervision af underviserne. For at kunne træne interventionerne realistisk, arbejder alle deltagere som klienter med at bearbejde en (chok)traumatisk begivenhed fra eget liv.
Det er her hensigtsmæssigt at vælge mindre følelsesladede begivenheder som emne (et “mikrochok”) – da træning i brug af metoderne er det centrale.

Hjemmearbejde mellem kurserne

Deltagerne forventes at arbejde i træningsgrupper mellem kurserne. Arbejdet vil omfatte diskussion/bearbejdning ud fra litteratur og film, som på forskellig måde illustrerer chokbegivenheder og chokreaktioner.
Træning i interviewteknikker vil også indgå i træningsgruppernes arbejde, samt repetition af de kropslige træningsmetoder.

Praktiske oplysninger

Pris for disse 30 dage er 30.000 kr.
Pris for første del (3×5 dage) er 15.ooo kr.
Pris for anden del (3×5 dage) er 15.000 kr.
Deltagelse på anden del forudsætter at man har deltaget på første del.

Spørgsmål af faglig eller praktisk karakter rettes til Nadine Vinther – på tlf. 31 50 40 65 eller info@bodynamic.dk

Primære undervisere:

Hovedlærer: Ditte Marcher – Formand for bestyrelsen og senior træner i Bodynamic International ApS. Fungerer som underviser, managementkonsulent og terapeut/ supervisor.

Litteratur om Bodynamic’s arbejde med choktraumer

Artikel af Ditte Marcher og Lene Wisbom – se her

Copyright © 2021 Bodynamic International ApS | Alle rettigheder reserveret / All rights reserved | Forbehold for trykfejl og ændringer